यशोगाथा
अ.क्र. वर्ष कार्यालय यशोगाथा नांव विवरण
1 2016-17 ता.कृ.अ. दिग्रस PURUSH BACHAT GAT SPIRAL SEPRATOR Download
2 2016-17 ता.कृ.अ. दिग्रस PRAGATI MAHILA BACHAT GAT HARSUL FOOD PROCESSING Download
3 2016-17 ता.कृ.अ. दिग्रस SHRERAM MAHILA DUGDH BACHAT GAT NIMBHA DUGDH VYAVASAY Download
4 2016-17 ता.कृ.अ. दिग्रस JAIN MAHILA BACHAT GAT DIGRAS FOOD PROCESSING Download
5 2016-17 ता.कृ.अ. दिग्रस SREE RAM PURUSH BACHAT GAT MANDVA WOODEN TOYES Download
6 2016-17 ता.कृ.अ. उमरखेड YASHOGATHA ONE PAGE BELKHED (BIJOPTHADAN PROGRAM SEED PROGRAM) Download
7 2016-17 ता.कृ.अ. दारव्हा SHETI KAUSHLYA SHETISHALA DAIRY Download
8 2016-17 ता.कृ.अ. आर्णी Dalmil Amboda Matoshri Shetakri gat Download
9 2015-16 ता.कृ.अ. वणी कृषी व्यवसायाची यशोगाथा जय किसान शेतकरी पुरुष स्वयंसहाय्यता गट, मोहोर्ली ता. वणी Download
10 2015-16 ता.कृ.अ. वणी कृषी व्यवसायाची यशोगाथा जय बजरंग शेतकरी पुरुष स्वयंसहाय्यता गट, मौजे राजुर ता. वणी Download
11 2015-16 ता.कृ.अ. मारेगाव कृषिपुरक उद्योगाची यशोगाथा कृषी माऊली महिला शेतकरी स्वयं सहाय्यता गट, मौज बोटोणी, ता. मारेगाव Download
12 2015-16 ता.कृ.अ. मारेगाव शेळी पालनाची यशोगाथा शिवशक्ती महिला शेतकरी स्वयं सहाय्यता गट, मौजे गोधनी ता. मारेगाव Download
13 2015-16 ता.कृ.अ. झरीझामणी भाजीपाला व्यवसायाची यशोगाथा जय ज्योती जय क्रांती भाजीपाला उत्पादक पुरुष गट, मौजे कारेगाव, ता. झरी-जामणी जि. यवतमाळ Download
14 2015-16 ता.कृ.अ. झरीझामणी कृषि व्यवसायाची यशोगाथा समृद्धी शेतकरी बचत गट, मौजे धानोरा, ता. झरी जामणी जि. यवतमाळ Download
15 2015-16 ता.कृ.अ. केलापूर हळद व मिरची पावडर विक्रीची यशोगाथा कृषी संजीवनी बचत गट, मौजे किन्ही, ता. पांढरकवडा Download
16 2015-16 ता.कृ.अ. केलापूर स्पायरल सेपरेटरची यशोगाथा जिजामाता स्वयंसहाय्यता बचत गट, मौजे अडणी, ता. पांढरकवडा Download
17 2015-16 ता.कृ.अ. केलापूर दुग्धव्यवसायाची यशोगाथा बालाजी पुरुष बचत गट, मौजे घोन्सी, ता. पांढरकवडा Download
18 2015-16 ता.कृ.अ. केलापूर फुलशेतीची यशोगाथा महात्मा फुले भाजीपाला शेतकरी गट, मौजे सोनबर्डी ता. पांढरकवडा Download
19 2015-16 ता.कृ.अ. केलापूर मत्स्यव्यवसायाची यशोगाथा जय बहिरमदेव मत्स्य उत्पादक गट, मौजे करणवाडी ता. पांढरकवडा Download
20 2015-16 ता.कृ.अ. केलापूर भाजीपाला व्यवसायाची यशोगाथा गजानन महाराज पुरुष बचत गट, मौजे खैरगाव ता. पांढरकवडा Download
21 2015-16 ता.कृ.अ. महागांव फळ प्रक्रिया उद्योगाची यशोगाथा संस्कृती शेतकरी महिला बचत गट, मौजे पिंपरी (ई) ता. महागाव जि. यवतमाळ Download
22 2015-16 ता.कृ.अ. महागांव हळद प्रक्रिया उद्योगाची यशोगाथा स्वावलंबी हळद उत्पादक शेतकरी बचत गट, मौजे मुडाणा, ता. महागाव जि. यवतमाळ Download
23 2015-16 ता.कृ.अ. महागांव दालमील उद्योगाची यशोगाथा भूमिपुत्र सोयाबीन उत्पादक शेतकरी बचत गट, मौजे खडका ता. महागाव जि. यवतमाळ Download
24 2015-16 ता.कृ.अ. महागांव शेळी पालनाची यशोगाथा युवा स्वयंसहाय्यता शेतकरी बचत गट, मौजे हिवरा ता. महागाव Download
25 2015-16 ता.कृ.अ. महागांव शेळी पालनाची यशोगाथा समृद्धी दुग्ध उत्पादक बचत गट, मौजे सवना ता. महागाव जि. यवतमाळ Download
26 2015-16 ता.कृ.अ. पुसद कृषि व्यवसायाची यशोगाथा जय जिजाऊ कडधान्य उत्पादक शेतकरी गट, मौजे पालोदी, ता. पुसद जि. यवतमाळ Download
27 2015-16 ता.कृ.अ. पुसद भाजीपाला व्यवसायाची यशोगाथा श्री साई भाजीपाला उत्पादक शेतकरी गट, मौजे रोहडा ता. पुसद जि. यवतमाळ Download
28 2015-16 ता.कृ.अ. पुसद कृषि व्यवसायाची यशोगाथा तुळजा भवानी महिला शेतकरी स्वयंसहाय्यता गट, मौजे बान्सी, ता. पुसद जि. यवतमाळ Download
29 2015-16 ता.कृ.अ. पुसद कृषि व्यवसायाची यशोगाथा राजे संभाजी युवक शेतकरी गट, मौजे बान्सी, ता. पुसद जि. यवतमाळ Download
30 2015-16 ता.कृ.अ. दिग्रस गृहउद्योगाची यशोगाथा जैन महिला शेतकरी स्वयंसहाय्यता गट, मौजे दिग्रस, ता. दिग्रस जि. यवतमाळ Download
31 2015-16 ता.कृ.अ. दिग्रस लाकडी खेळणे तयार करण्याची यशोगाथा श्रीराम पुरुष बचत गट, मांडवा, ता. दिग्रस, जि. यवतमाळ Download
32 2015-16 ता.कृ.अ. उमरखेड हळद पिकाची यशोगाथा शिवशक्ती स्वयंसहाय्यता बचत गट, मौजे सोईट (महागाव) ता. उमरखेड जि. यवतमाळ Download
33 2015-16 ता.कृ.अ. उमरखेड प्लास्टीक व्यवसायाची यशोगाथा श्री महिला स्वयंसहाय्यता बचत गट, मौजे मुळावा ता. उमरखेड जि. यवतमाळ Download
34 2015-16 ता.कृ.अ. उमरखेड कृषि व्यवसायाची यशोगाथा छत्रपती शिवाजी महाराज पुरुष बचत गट, मौजे बेलखेड ता. उमरखेड जि. यवतमाळ Download
35 2015-16 ता.कृ.अ. बाभूळगाव हळद पिकाची यशोगाथा यशवंत शेतकरी स्वयंसहाय्यता गट, मौजे उमरी स्मारक ता. बाभुळगाव जि. यवतमाळ Download
36 2015-16 ता.कृ.अ. बाभूळगाव भाजीपाला पिकाची यशोगाथा श्री संत गजानन महाराज भाजीपाला उत्पादक गट, मौजे गळव्हा ता. बाभुळगाव जि. यवतमाळ Download
37 2015-16 ता.कृ.अ. बाभूळगाव सेंद्रिय शेतीची यशोगाथा संत गाडगे बाबा शेतकरी स्वयंसहाय्यता गट, मौजे सारफळी ता. बाभुळगाव जि. यवतमाळ Download
38 2015-16 ता.कृ.अ. बाभूळगाव बिजोत्पादनाची यशोगाथा जय कृषि शेतकरी स्वयंसहाय्यता गट, मौजे राणी अमरावती, ता. बाभूळगाव जि. यवतमाळ Download
39 2015-16 ता.कृ.अ. बाभूळगाव बिजोत्पादनाची यशोगाथा आदर्श शेतकरी स्वयंसहाय्यता गट, मौजे आसेगाव देवी, ता. बाभूळगाव जि. यवतमाळ Download
40 2015-16 ता.कृ.अ. नेर टरबूज शेतीची यशोगाथा संत गाडगेबाबा महाराज शेतकरी स्वयं सहाय्यता गट, मौजे चिंचगाव, ता. नेर जि. यवतमाळ Download
41 2015-16 ता.कृ.अ. नेर रेशीम शेतीची यशोगाथा श्री स्वामी समर्थ शेतकरी स्वयं सहाय्यता गट, मौजे ब्राह्मणवाडा पूर्व ता. नेर जि. यवतमाळ Download
42 2015-16 ता.कृ.अ. नेर शेळी पालनाची यशोगाथा मा दुर्गा महिला शेतकरी स्वयंसहाय्यता गट, मौजे सिंदखेड ता. नेर जि. यवतमाळ Download
43 2015-16 ता.कृ.अ. नेर बीबीएफ वरील हरभरा लागवडीची यशोगाथा राजश्री शाहू महाराज शेतकरी स्वयंसहाय्यता गट, मौजे मालखेड बु. ता. नेर जि. यवतमाळ Download
44 2015-16 ता.कृ.अ. नेर फूलशेतीची यशोगाथा डॉ. पंजाबराव देशमुख शेतकरी स्वयं सहाय्यता गट, मौजे लोणी ता. नेर जि. यवतमाळ Download
45 2015-16 ता.कृ.अ. नेर दुग्धव्यवसायाची यशोगाथा दूधगंगा स्वधार शेतकरी स्वयंसहाय्यता गट, मौजे पिंपळगाव काळे, ता. नेर जि. यवतमाळ Download
46 2015-16 ता.कृ.अ. नेर दुग्धव्यवसायाची यशोगाथा संत तुकाराम महाराज शेतकरी स्वयंसहाय्यता गट Download
47 2015-16 ता.कृ.अ. दारव्हा व्यवसायाची यशोगाथा धनलक्ष्मी शेतकरी स्वयंसहाय्यता गट, रामगाव Download
48 2015-16 ता.कृ.अ. दारव्हा व्यवसायाची यशोगाथा गजानन महाराज स्वयंसहाय्यता शेतकरी गट, लाखखिंड Download
49 2015-16 ता.कृ.अ. दारव्हा ENGLISH SUCCESS STORY DALIMB SHETI Download
50 2015-16 ता.कृ.अ. आर्णी दाळमिलची यशोगाथा मातोश्री उर्मीलाबाई राऊत दालमिल पिलाई केंद्र, मौजे अंबोडा ता. आर्णी जि. यवतमाळ Download
51 2015-16 ता.कृ.अ. आर्णी करार शेतीची यशोगाथा त्रिमूर्ती फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, मौजे आर्णी जि. यवतमाळ Download
52 2015-16 ता.कृ.अ. आर्णी गृहउद्योगाची यशोगाथा डेबुजी महिला शेतकरी स्वयं सहाय्यता गट, मौजे आर्णी जि. यवतमाळ Download
53 2015-16 ता.कृ.अ. आर्णी कृषि माल प्रक्रियेची यशोगाथा डेबुजी शेतकरी स्वयं सहाय्यता गट, मौजे आर्णी जि. यवतमाळ Download
54 2015-16 ता.कृ.अ. राळेगाव दाळमिलची यशोगाथा बळीराजा शेतकरी पुरुष स्वयं सहाय्यता गट मौजे अंतरगाव ता. राळेगाव जि. यवतमाळ Download
55 2015-16 ता.कृ.अ. राळेगाव ट्रॅक्टर चलीत औजारे सेवा व पुरवठा गजानन महाराज शेतकरी स्वयं सहाय्यता गट, मौजे भांब ता. राळेगाव जि. यवतमाळ Download
56 2015-16 ता.कृ.अ. राळेगाव हळद पावडर विक्रीची यशोगाथा रामकृष्ण हरी हळद उत्पादक शेतकरी स्वयं सहाय्यता गट, मौजे वनोजा, ता. राळेगाव जि. यवतमाळ Download
57 2015-16 ता.कृ.अ. राळेगाव सोया मिल्कची यशोगाथा कृषि प्रक्रिया शेतकरी गट, मौजे राळेगाव, ता. राळेगाव जि. यवतमाळ Download
58 2015-16 ता.कृ.अ. राळेगाव SHEVADI YANTRA CHINTAMANI KADDHYANYA MAHILA SHETKAR GAT , SAVANGI.PE SHEVADI YANTRA CHINTAMANI KADDHYANYA MAHILA SHETKAR GAT , SAVANGI.PE ,TA-RALEGAON, DISTT-YAVATMAL Download
59 2015-16 ता.कृ.अ. राळेगाव SOAP UTPADAN SHRI.ANATRAO KALE. SOAP UTPADAK SHETKARI AT-POST-TA-RALEGAON,DISTT- YAVATMAL Download
60 2015-16 ता.कृ.अ. यवतमाळ फलोत्पादनाची यशोगाथा बळीराजा फळपिक उत्पादक शेतकरी गट, मौजे हिवरी ता. जि. यवतमाळ Download
61 2015-16 ता.कृ.अ. यवतमाळ कुक्कुटपालनाची यशोगाथा समता शेतकरी स्वयं सहाय्यता गट, मौजे किटा, ता. जि. यवतमाळ Download
62 2015-16 ता.कृ.अ. यवतमाळ भाजीपाला पिकाची यशोगाथा संत तुकडोजी महाराज शेडनेट भाजीपाला ऊत्पादक स्वंयं. सहाय्यता गट, रातचांदणा, ता. जी. यवतमाळ Download
63 2015-16 ता.कृ.अ. घाटंजी बिजोत्पादनाची यशोगाथा दिव्य स्पंदन अग्रो प्रोड्यूसर कंपनी मौजे इंझाला, ता. घाटंजी Download
64 2015-16 ता.कृ.अ. कळंब गृहउद्योगाची यशोगाथा प्रेरणा शेतकरी महिला सोयाबीन उत्पादक स्वयं सहाय्यता गट, मेंढला ता. कळंब जि. यवतमाळ Download
65 2015-16 ता.कृ.अ. कळंब गृहउद्योगाची यशोगाथा प्रगती महिला कडधान्य उत्पादक स्वयं सहाय्यता गट, मौजे कात्री, ता. कळंब जि. यवतमाळ Download
66 2015-16 ता.कृ.अ. कळंब स्पायरल सेपरेटरची यशोगाथा राणी लक्ष्मीबाई शेतकरी महिला कडधान्य उत्पादक स्वयं सहाय्यता गट, ता. कळंब जि. यवतमाळ Download
67 2015-16 ता.कृ.अ. कळंब व्यवसायाची यशोगाथा मा भवानी शेतकरी महिला कडधान्य उत्पादक स्वयं सहाय्यता गट, मौजे सावरगाव ता. कळंब जि. यवतमाळ Download
68 2015-16 ता.कृ.अ. कळंब व्यवसायाची यशोगाथा प्रगती शेतकरी तूर उत्पादक स्वयं सहाय्यता गट, मौजे मेंडला ता. कळंब जि. यवतमाळ Download
69 2015-16 ता.कृ.अ. कळंब व्यवसायाची यशोगाथा कृषि उन्नती महिला तूर उत्पादक स्वयं सहाय्यता गट मौजे चिंचोली ता. कळंब जि. यवतमाळ Download
70 2015-16 ता.कृ.अ. कळंब व्यवसायाची यशोगाथा संत सावता माळी शेतकरी भाजीपाला उत्पादक स्वयं सहाय्यता गट मौजे कळंब ता. कळंब जि. यवतमाळ Download
71 2015-16 ता.कृ.अ. कळंब व्यवसायाची यशोगाथा सावंगी डाफ शेतकरी कापुस उत्पादक गट, मौजे सावंगी डाफ, ता. कळंब जि. यवतमाळ Download
72 2015-16 ता.कृ.अ. कळंब व्यवसायाची यशोगाथा सावित्रीबाई फुले महिला सोयाबीन उत्पादक स्वयं सहाय्यता गट मौजे आष्टी ता. कळंब जि. यवतमाळ Download
73 2015-16 ता.कृ.अ. कळंब व्यवसायाची यशोगाथा लक्ष्मी महिला सोयाबीन उत्पादक स्वयं सहाय्यता गट मौजे पारडी ता. कळंब जि. यवतमाळ Download
74 2014-15 ता.कृ.अ. वणी Mansaram Gohane Kesurli Harticulture & vegetable Production Mansaram Gohane Kesurli Harticulture & vegetable Production Download
75 2014-15 ता.कृ.अ. वणी Shri.Yogeshwar R.Bhongde Succes Story (Vegetable Production) Vegetable Production Download
76 2014-15 ता.कृ.अ. झरीझामणी VEGITABLE CROP SUCESS STORY - Download
77 2014-15 ता.कृ.अ. केलापूर VEGITABLE CROP SUCESS STORY - Download
78 2014-15 ता.कृ.अ. उमरखेड SHIMLA MIRCHI YASHOGATHA - Download
79 2014-15 ता.कृ.अ. बाभूळगाव Dugdha Vyavasayachi yashogatha Shri Sudhakar Thakare, At post - Devgaon, Tq- Babhulgaon Download
80 2014-15 ता.कृ.अ. बाभूळगाव sucess story of Shree.Haribhau Gulabraw Dhote.Panchgawhan. sucess story of Shree.Haribhau Gulabraw Dhote.Panchgawhan about poultry business. Download
81 2014-15 ता.कृ.अ. बाभूळगाव Sucess story of shri Pramod Pundalik Dafale about cucumber in shadenet. Sucess Story of Shri Pramod Dafale about cucumber in shadenet. Download
82 2014-15 ता.कृ.अ. बाभूळगाव Sucess story of mrs.Sunanda Shalik Kursange. Sucess story of Mrs Sunanda Shalik Kursange about Reshim Udyog.(March 2014-15) Download
83 2014-15 ता.कृ.अ. बाभूळगाव Sucess story of Shri. Mahadev Chatrapati Dhepe. Sucess story of Shri. Mahadev Chatrapati Dhepe. Umari (Smarak). Download
84 2014-15 ता.कृ.अ. राळेगाव KALINGAD FALACHI YESHOGATHA Mr.Dattu Mahadev Zade , At-Post-Raveri,Ta-Ralegaon Download
85 2014-15 ता.कृ.अ. कळंब कोरडवाहू कपाशीची यशोगाथा श्री. अविनाश शेषराव महत्रे, मू. पो. कळंब यांची कोरडवाहू कपाशीची यशोगाथा Download
86 2013-14 ता.कृ.अ. वणी जय किसान शेतकरी स्वयंसह्य्यता बचत गटाची यशोगाथा जय किसान शेतकरी स्वयंसह्य्यता बचत गटाची यशोगाथा, रा. मोहोर्ली, ता. वणी, जि. यवतमाळ यांची यशोगाथा Download
87 2013-14 ता.कृ.अ. मारेगाव भाजीपाला पिकाची यशोगाथा श्री. राजू वसंतराव पोटे, मु. पो. मांगरूळ, ता. मारेगाव, जि. यवतमाळ, यांची भाजीपाला पिकाची यशोगाथा Download
88 2013-14 ता.कृ.अ. झरीझामणी पशुपालनाची यशोगाथा श्री. सोनबा दगडू टेकाम, रा. बंदी वादोना, ता. झरी-जामणी, जि. यवतमाळ यांची पशुपालनाची यशोगाथा Download
89 2013-14 ता.कृ.अ. महागांव म.ज.सु.प्र. यशोगाथा श्री. गोविंद महाराज शेतकरी समूह, वेणी, बु, याची ट्रक्टर चलित औजारे यशोगाथा Download
90 2013-14 ता.कृ.अ. पुसद DHEKALE WATERMELON PRODUCTION STORY GOOD PRODUCTION OF WATER MELON Download
91 2013-14 ता.कृ.अ. उमरखेड स्पायरल सेपरेटर ची यशोगाथा श्री छत्रपती शाहू महाराज शेतकरी गटाची स्पायरल सेपरेटर ची यशोगाथा Download
92 2013-14 ता.कृ.अ. उमरखेड फुलशेतीची यशोगाथा श्री. संजय शिवाजी शिंदे, रा. उमरखेड, ता. उमरखेड. जि. यवतमाळ यांची फुलशेतीची यशोगाथा Download
93 2013-14 ता.कृ.अ. बाभूळगाव श्री. ज्ञानेश्वर ठावरे यांची फुलशेतीची यशोगाथा श्री ज्ञांनेश्वर ठावरे यांच्या फुलशेतीची यशोगाथा Download
94 2013-14 ता.कृ.अ. बाभूळगाव श्री. विष्णु हणवते , यावली यांची संत्रा पिकाची यशोगाथा ................... Download
95 2013-14 ता.कृ.अ. नेर AADHUNIC TANTRADYANACHA VAPAER KARUN PHULVILI KHARBOOJ SHETI PRAVIN GULABRAO GAWANDE, PHATTAPUR Download
96 2013-14 ता.कृ.अ. नेर फुलशेतीची यशोगाथा श्री. सुभाष उत्तमराव देशमुख, रा. लोणी, ता. नेर, जि. यवतमाळ यांची फुलशेतीची यशोगाथा Download
97 2013-14 ता.कृ.अ. दारव्हा GAT SHETITUN SHETIS MILALI SAMRUDHI GAT SHETICHA AVLAMB KARUN UTPADAN VADHAVILE Download
98 2013-14 ता.कृ.अ. आर्णी रेशीम शेतीची यशोगाथा श्री. विष्णू मोखाडे, रा. लोणी, ता. आर्णी, जि. यवतमाळ यांची रेशीम शेतीची यशोगाथा Download
99 2013-14 ता.कृ.अ. राळेगाव हरभरा पिकाची यशोगाथा Mr Rajendra S Zade at post Gujari Tq- ralegaon Download
100 2013-14 ता.कृ.अ. राळेगाव SANTRA FALPIKACHI YASHOGATHA Mr.Arpit Anilrao Kevate At.Post-Zadgaon,Ta-Ralegaon Download
101 2013-14 ता.कृ.अ. यवतमाळ पपई पिकाची यशोगाथा शेख रशीद शेख महम्मद, मु. हिवरी, ता. यवतमाळ, यांची पपई पिकाची यशोगाथा Download
102 2013-14 ता.कृ.अ. घाटंजी Pomogranet farmer changing his cropping pattern from traditional crop to plantation crop Download
103 2013-14 ता.कृ.अ. घाटंजी केळी पिकाची यशोगाथा निजाम रशीद चव्हाण रा. अंजी, ता. घाटंजी, जि. यवतमाळ यांची केळी पिकाची यशोगाथा Download
104 2013-14 ता.कृ.अ. घाटंजी भाजीपाला पिकाची यशोगाथा श्री माधव चोपडे मू. पो. अंजी नृ. यांची शेडनेट मधील भाजीपाला पिकाची यशोगाथा Download
105 2013-14 ता.कृ.अ. कळंब Jwari pikachi yashogatha Shri Swapnil Nagpure, At post chaparda, Tq- kalamb yanchi jwari pikachi yashogatha Download
106 2013-14 प्रकल्प संचालक यवतमाळ Direct Vegetable mkting Success Story Direct Vegetable mkting Success Story of Mr. Arvind Bende, At post Ratchandana, Tq- Yavatmal, Dist Y Download
107 2013-14 प्रकल्प संचालक यवतमाळ MACP- Post Harvest Technology Success Story MACP- Post Harvest Technology Success Story Download
108 2013-14 प्रकल्प संचालक यवतमाळ MACP- Farmers Outside Tour MACP- Farmers Outside Tour Download
109 2012-13 ता.कृ.अ. वणी Anand Kale Success Story (Vegetable Production) Vegetable Production Download
110 2012-13 ता.कृ.अ. दारव्हा VIDARBHAT KESHAR AMBYACHA RAHANE BRAND KESHAR AMBA LAGWAD Download
111 2011-12 ता.कृ.अ. दारव्हा फूलशेतीने आयुष्यात आनला गोडवा श्री.श्रीरंग आनंदराव धामने मु.पो.मांगकिनही ता.दारव्हा जि.यवतमाळ Download