संपर्क
पदनाम नाव दूरध्वनी क्रमांक मोबाइल नंबर ई-मेल
उपप्रकल्प संचालक आत्मा -१ श्री. डी. बी. काळे 07232-241162 9422055000 pdatmaytl@gmail.com
संगणक अज्ञावली रूपरेशक श्रीकांत रमेशपंत भोरे 07232-241162 9421821497 pdatmaytl@gmail.com
लेखा-नि-लिपिक कु. वाय. आर. खरात 07232241162 9604096440 pdatmaytl@gmail.com
BTM कु. ए. बी. फरकाडे 07232241162 9404237544 pdatmaytl@gmail.com