bar1
पदनाम नाव दूरध्वनी क्रमांक मोबाइल नंबर ई-मेल
संगणक अज्ञावली रूपरेशक श्रीकांत रमेशपंत भोरे 07232-241162 9421821497 pdatmaytl@gmail.com
उपप्रकल्प संचालक आत्मा -२ श्री. बी. एल. पाटील 07232-241162 9404315227 pdatmaytl@gmail.com
लेखा-नि-लिपिक श्री एस. पी. झिंजे 07232-241162 9867248940 pdatmaytl@gmail.com
उपप्रकल्प संचालक आत्मा -१ श्री. डी. बी. काळे 07232-241162 9422055000 pdatmaytl@gmail.com