शेतकरी प्रशिक्षण
कृषि विभागाचे प्रात्यक्षिक ( भाजीपाला )    ( तूर ) ( ज्वारी )
शेतकरी अभ्यास दौरे