शेतकरी प्रशिक्षण
कृषि विभागाचे प्रात्यक्षिक - ( भाजीपाला )       ( तूर ) ( ज्वारी )
शेतकरी अभ्यास दौरे