शेतकरी प्रशिक्षण
कृषि विभागाचे प्रात्यक्षिक ( तूर , भाजीपाला )
शेतकरी अभ्यास दौरे