शेतकरी प्रशिक्षण
कृषि विभागाचे प्रात्यक्षिक ( तूर ) (ज्वारी) (ओवा)
शेतकरी अभ्यास दौरे नेर- शिवार फेरी डॉ.पं.दे.कृ.वि अकोला