शेतकरी प्रशिक्षण
कृषि विभागाचे प्रात्यक्षिक - ( भाजीपाला )   ( ज्वारी )   ( ओवा )   ( तूर )  
शेतकरी अभ्यास दौरे