शेतकरी प्रशिक्षण
कृषि विभागाचे प्रात्यक्षिक ( (भाजीपाला ) (ज्वारी ) (सोप-ओवा ) (तूर ) )
शेतकरी अभ्यास दौरे