शेतकरी प्रशिक्षण
कृषि विभागाचे प्रात्यक्षिक - ( तूर ) ( ज्वारी ) ( भाजीपाला )
शेतकरी अभ्यास दौरे