शेतकरी प्रशिक्षण
कृषि विभागाचे प्रात्यक्षिक - ( तूर , भाजीपाला ज्वारी )
शेतकरी अभ्यास दौरे - बाभुळगाव- शिवार फेरी डॉ.पं.दे.कृ.वि अकोला