शेतकरी प्रशिक्षण
कृषि विभागाचे प्रात्यक्षिक - ( भाजीपाला ) ( ज्वारी ) ( सोप-ओवा ) ( हरभरा )
शेतकरी अभ्यास दौरे