शेतकरी प्रशिक्षण
कृषि विभागाचे प्रात्यक्षिक - ( करडई, भुईमूग )
शेतकरी अभ्यास दौरे